فرصت های شغلی

کانتر فروش خارجیسابقه: 2سال

تلفن تماس
07733136060
مسئول پاسخگو

ارسال رزومه rahaseir@gmail.com

حقوق/کمیسیون:
رهابوکینگ برای تکمیل نیروی انسانی خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند

کانتر فروش داخلیسابقه: 1سال

تلفن تماس
07733136060
مسئول پاسخگو

ارسال رزومه rahaseir@gmail.com

حقوق/کمیسیون:
رهابوکینگ برای تکمیل نیروی انسانی خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند

گرافیست تحت وبسابقه: 1سال

تلفن تماس
07733136060
مسئول پاسخگو

ارسال رزومه rahaseir@gmail.com

حقوق/کمیسیون:
رهابوکینگ برای تکمیل نیروی انسانی خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند

برنامه نویسسابقه: 1 سال

تلفن تماس
07733136060
مسئول پاسخگو

ارسال رزومه rahaseir@gmail.com

حقوق/کمیسیون:
رهابوکینگ برای تکمیل نیروی انسانی خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند