اتاق شماره 1
در صورت داشتن کودک در اتاق مقادیر روبرو را پر کنید